Google translator
 
Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.mymomentsworld.com. (dalej „Sklep”).

2. Administratorem i właścicielem Sklepu jest:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Patryk Klein 

Urocza 6/2

83-307 Kiełpino

NIP PL 5922015107

REGON 222076876

 

3. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.MyMomentsWorld.com

4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Towary są wytwarzane ręcznie. Ze względu na swoją unikatowość poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. Wszelkie szczegółowe informacje o towarach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie My Moments, w zakładce Produkty.

6. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, pod adresem e-mail: kontakt@mymomentsworld.com

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).

3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.

4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.mymomentsworld.com wybrać link „Zerejestruj się”, a następnie podać swój email oraz hasło.

5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 4 na podany przez klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto w Sklepie. Po kliknięciu w link aktywacyjny klient zostanie przekierowany na stronę logowania. Po zalogowaniu się w Sklepie poprzez wpisanie loginu i hasła, klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując imię i nazwisko, telefon oraz adres.

6.W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

7.Informacje podane przez klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 14, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

2. Dokonując zakupów przez rejestrację, klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam”, wskazując jednocześnie sposób płatności i dostawy oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia, oraz adresu dostawy.

3. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie”, wskazując sposób płatności i dostawy oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, telefon, adres oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia, oraz adresu dostawy. Dokonując zakupów bez rejestracji klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu Sklepu.

4. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta.

5. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas rejestracji (zakupy przez rejestrację) lub składania zamówienia (zakupy bez rejestracji) wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z treścią niniejszego regulaminu, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia

6. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi już wszystkie opłaty.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, przelewem online

6. Płatności można również realizować kartami płatniczymi:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

7. Sklep My Moments  dołącza paragon do zamówienia.

8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta.

2. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 5 dni od daty złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4. Sklep My Moments zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie polegających na niewłaściwych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

5. Sklep realizuje zamówienia na terytorium krajów Unii Europejskiej i krajów z poza Unii.

6. Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost.

7.Koszty oraz czas dostawy podane są na stronie Sklepu w Zakładce Czas i Koszty dostawy

REKLAMACJE

1.Wszystkie towary dostępne w Sklepie My Moments objęte są gwarancją producenta. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu towaru.

2. Aby skorzystać z prawa reklamacji, Klient powinien poinformować Sklep wysyłając maila na adres: kontakt@mymomentsworld.com załączając wypełniony Formularz Reklamacji

3. Wraz z wydrukowanym formularzem prosimy o odesłanie towaru na adres:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Patryk Klein 

Urocza 6/2

83-307 Kiełpino

tel: 535-450-443

4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep My Moments zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji.

7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.

2. Aby skorzystać z prawa zwrotu, powinni Państwo poinformować Sklep My Moments wysyłając maila na adres: kontakt@mymomentsworld.com z załączonym Formularzem Zwrotu

3. Towar wraz z wydrukowanym formularzem oraz dowodem zakupu, należy niezwłocznie odesłać na adres:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Patryk Klein 

Urocza 6/2

83-307 Kiełpino

tel: 535-450-443

4. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu towaru na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

5. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

6. Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi konsument.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Patryk Klein 

Urocza 6/2

83-307 Kiełpino

 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

4. Przy składaniu zamówienia oraz rejestracji w Sklepie klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez klienta zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych w Sklepie, świadczenia usług drogą elektroniczną.

7. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.

8. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.

9. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnej zakładce - Polityka prywatności

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

3. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej www.mymomentsworld.com

5. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl